Hyster-Yale Materials Handling Inc. Privacyverklaring

Hyster-Yale Materials Handling Inc. respecteert de privacy van individuen en weet dat u erop vertrouwt dat wij uw persoonsgegevens beschermen. Hyster-Yale Materials Handling Inc. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier. Met deze verklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoe we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Snelkoppelingen

We raden u aan om deze privacyverklaring volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent.Als u echter alleen toegang wilt tot een bepaald gedeelte van deze privacyverklaring, dan kunt u op de betreffende link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

Wie is Hyster-Yale Materials Handling, Inc.?

Hyster-Yale Materials Handling Inc. omvat alle dochteronderneming, filialen en andere gecontroleerde entiteiten zoals vermeld in Schema A (gezamenlijk “HYMH” genoemd). Deze privacyverklaring is alleen van toepassing als HYMH persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt in verband met doeleinden van HYMH. HYMH bestaat uit verschillende entiteiten. Afhankelijk van waar u zich bevindt en de locatie van waaruit juridische of andere diensten worden geleverd, kunnen er voor de relevante entiteit die uw persoonsgegevens verwerkt land- of regiospecifieke privacymeldingen van toepassing zijn. In Schema A staat meer informatie over land- en/of regiospecifieke privacymeldingen.

Datacontrollers van Hyster-Yale

Het is de verantwoordelijkheid van datacontrollers om te beslissen hoe ze persoonsgegevens over u bewaren en gebruiken.
Wanneer u HYMH, “we”, “ons” of “onze” leest in deze verklaring, verwijst dat naar de relevante HYMH-entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens. Over het algemeen is de HYMH-entiteit die de "controller" van uw gegevens is degene met wie u een relatie hebt, bijvoorbeeld:

 • als klant (zoals de HYMH-entiteit waarnaar wordt verwezen in uw kooporder of andere overeenkomst met HYMH)
 • als leverancier (zoals de HYMH-entiteit waarmee u een leveranciersovereenkomst hebt afgesloten).

We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Deze privacyverklaring omvat persoonsgegevens van personen die:

 • kunnen worden geassocieerd met klanten van HYMH, waaronder dealers, klanten van dealers, directe klanten, werknemers van dealers en klanten, verkoopvertegenwoordigers en andere verkopers (gezamenlijk "klanten" genoemd); en
 • kunnen worden geassocieerd met leveranciers van HYMH, zoals werknemers van leveranciers (en tijdelijke werknemers, werknemers, personeel en aannemers) (gezamenlijk "leveranciers" genoemd).

In deze privacyverklaring kan het begrip "verwerking" verwijzen naar elke handeling die wordt uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, opslaan, aanpassen, overdragen of ander gebruik van de gegevens. Let op: deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere niet-persoonlijke gegevens die HYMH kan verzamelen of op een andere manier kan verwerken.

Persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon die deze persoon (kunnen) identificeren, direct op basis van de gegevens of door een combinatie van gegevens. Onderhevig aan de wetgeving en bijlagen van deze verklaring en afhankelijk van uw relatie met HYMH, kan HYMH de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Identificatiegegevens - zoals uw naam en geboortedatum, rijbewijs, paspoort, bewijs van identiteit
 • Contactgegevens - adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Financiële gegevens - waaronder informatie over uw bankrekening, financiële geschiedenis en transactiegegevens
 • Professionele gegevens - zoals functietitel/positie, aangesloten organisatie, kantoorlocatie
 • Nationale identificatienummers - zoals uw BSN-nummer en andere nationale/belastingnummers
 • Analysegegevens - zoals het gebruik van telematicadiensten zoals gebruikers-ID's (bijvoorbeeld kaartnummer, persoonlijk nummer, bewakingsgegevens voor chauffeurs/voertuigen), registraties van trainingen/cursussen die door chauffeurs zijn gedaan, gebruiksgegevens van apparaten en alle communicatie die is aangemaakt, opgeslagen of verstuurd door een persoon met behulp van de informatietechnologie of communicatieapparatuur van HYMH)
 • Technische gegevens - waaronder IP-adressen van bezoeken aan websites, inloggegevens, browsertype en -versie, instellingen voor tijdzones, geografische en locatiegegevens, besturingssysteem en platform, internetgebruik, internetanalysetracking (waaronder geopende en bezochte websites en gedownloade pagina's), webbeacons, analysetracking van e-mails (waaronder of de e-mail is verstuurd en geopend, en of er op de links in de e-mail is geklikt) en trackingtechnologie voor cookies (zie https://www.hyster-yale.com/cookie-policy/default.aspx voor meer informatie)
 • Gegevens in verband met marketingcommunicatie - inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en derden, en uw communicatievoorkeuren
 • Informatie voor het naleven van contracten en functies van HYMH - contracten, kooporders, betalingen en ontvangen gegevens
 • Overige informatie die nodig is om aan de geldende wetgeving te voldoen, waaronder geldige huiszoekingsbevelen, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen
 • Informatie van accounts op sociale media
 • Informatie die wij ontvangen bij een bezoek aan een van onze locaties
 • Opnames met betrekking tot vergaderingen (video, telefoon) tussen vertegenwoordigers van HYMH en derden
 • Resultaten van lichaamstemperatuurmetingen
 • Informatie van bronnen en databases van derden (waarvoor u toestemming hebt gegeven of we anderszins wettelijk toestemming hebben om uw persoonsgegevens te verwerken)
 • Vastgelegde video's en foto's, onder meer via CCTV op bepaalde HYMH-locaties

Bij diverse verschillende categorieën van personen kunnen er aanvullend persoonsgegevens worden verzameld, waaronder, maar niet beperkt tot:

Klanten en dealers:

 • Factuurgegevens (zoals gegevens over rekeningen, facturen, ontvangstbewijzen)
 • Informatie over marketing met betrekking tot onze relatie met onze klanten (zoals informatie die noodzakelijk is om een profiel van een klant aan te maken of om automatische marketing mogelijk te maken)
 • Informatie over reparaties en garantie (zoals noodzakelijke reparaties en hun status, en aankoopgeschiedenis)
 • Gegevens over klanttevredenheid
 • Analyses van verkoop en prestaties voor dealers en hun werknemers, internetprofilering, trackingtechnologie voor cookies (webbeacons en pixels), bewaking en analyse van online gedrag
 • Analytische tracking van e-mails en enquêtes (waaronder of de e-mail/enquête is verstuurd en geopend, en of er op links in de e-mail is geklikt)

Er kunnen persoonsgegevens van klanten worden verzameld via HYMH-dealers, marketing (direct of indirect), HYMH-werknemers, toegang tot HYMH-platformen (verkoop, garantie, telematica) en algemeen via de verkoop van HYMH-producten en -diensten.

Leveranciers:

HYMH verzamelt persoonsgegevens over leveranciers direct en indirect als onderdeel van de vereisten van HYMH om contracten na te leven en om producten en diensten te leveren, waaronder:

 • Vragen in verband met due diligence door leveranciers (krediet, referentiecontroles)
 • Gegevens over bankrekeningen (bankgegevens voor facturering en kredietwaardigheid)
 • Gegevens van directeuren en werknemers (voor exportcontroles en nalevingsdoeleinden)

Afhankelijk van de geldende plaatselijke wetgeving kunnen bepaalde persoonsgegevens die door HYMH worden verzameld worden beschouwd als 'gevoelige persoonsgegevens' (dus persoonsgegevens die onderhevig zijn aan aanvullende beschermingen).
Anonieme persoonsgegevens (waarbij gegevens niet aan een individu kunnen worden gekoppeld) vallen niet onder deze privacyverklaring. Maar als persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd (waarbij de persoonsgegevens worden losgekoppeld van een individu en bijvoorbeeld met een referentienummer worden gebruikt), dan worden deze gegevens als persoonsgegevens beschouwd.

Persoonsgegevens gebruiken

HYMH gebruikt persoonsgegevens op een wettelijk toegestane manier en voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met het doeleinde die we aan u bekend hebben gemaakt, wanneer dit is toegestaan door de plaatselijke wetgeving. Over het algemeen verzamelt HYMH uw persoonsgegevens om belangrijke bedrijfsactiviteiten en -diensten uit te voeren. Hieronder vindt u voorbeelden van dit gebruik:

Klanten en dealers:

 • Contactgegevens van werknemers en directeuren (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) - Voor algemeen beheer van de bedrijfsrelatie, directe marketing, risicobeoordelingen van exportcontroles, voor contractuele doeleinden voor het uitvoeren van orders, voor het aanmelden bij systeemplatformen van HYMH-partners en het aanbieden van diensten door derden via HYMH-platformen, voor beheer van garantie, service, klachten of claims, PR-doeleinden, informatievoorziening over belangrijke ontwikkelingen binnen HYMH en waar nodig voor naleving, of voor het uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten van HYMH en dochterondernemingen, voor beheer van de promotie, inkoop en verkoop van goederen of diensten in het algemeen en bij gebruik va onze websites, en de overdracht van gegevens voor het uitvoeren van deze transacties en voor het geven van trainingen over onze producten
 • Factuurgegevens - Voor de uitvoering van HYMH-orders en -facturen, en voor exportcontroles
 • Afbeeldingen en video's (CCTV bij HYMH-locaties) – voor bescherming en veiligheid
 • Analyses van de prestaties van werknemers bij dealers - voor het mogelijk maken van verbeterde verkoopkansen en resultaten voor dealers
 • Persoonsgegevens op sociale media - voor reacties op en communicatie met u via platformen van sociale media voor marketing- en informatiedoeleinden
 • Vragenlijsten en interviews - Voor uitvoering van onderzoek en ontwikkeling binnen HYMH en onze partners
 • Opname van video- en telefoongesprekken - Voor kwaliteit en zekerheid, en voor communicatie over producten en diensten
 • Het bieden van plaatselijke ondersteuning door HYMH-dealers via hun verkoop-, service- en distributielocaties (inclusief livestreaming voor advisering)
 • Tracking van internetgebruik en pixels, cookies, bewaking van online gedrag, reacties op directe e-mails - ter verbetering van de ervaring van klanten en dealers, en analyse van de verkoop van en service in verband met producten
 • Analytische tracking van e-mails en enquêtes, en reacties daarop (waaronder of de e-mail/enquête is verstuurd en geopend, en of er op links in de e-mail is geklikt)
 • Profilering/Lead Scoring - ter verbetering van de communicatie met klanten en maximalisering van marketing en communicatie voor de verkoop van HYMH-producten

Leveranciers

 • Contactgegevens van directeuren en werknemers – voor vergemakkelijking van due diligence door leveranciers en verbetering van de relatie met leveranciers
 • Identificatie en verificatie van de directeuren en werknemers van leveranciers – voor toegang tot de faciliteiten en internetplatformen van HYMH en voor facturering
 • Afbeeldingen, video (CCTV) voor bezoekers – voor meer bescherming en veiligheid
Uw persoonsgegevens delen en overdragen

Wij zien erop toe dat toegang tot persoonsgegevens alleen wordt verleend aan diegenen die deze toegang nodig hebben om hun taken en plichten te kunnen vervullen, en aan derden die een rechtmatig doel hebben om toegang tot deze gegevens te krijgen. HYMH is internationaal actief en daarom kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan andere regio's, rechtsgebieden, en processors en controllers van derden vanwege rechtmatige bedrijfsdoeleinden. HYMH heeft geschikte overeenkomsten voor gegevensverwerking afgesloten met dochterondernemingen en derden wereldwijd om uw persoonsgegevens te beschermen.
Wanneer we derden toegang tot persoonsgegevens bieden, doen wij het volgende:

 • we nemen alle redelijke stappen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met geldende plaatselijke wetgeving;
 • we vereisen dat de gegevens worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring; en
 • we zorgen ervoor dat de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens worden gewaarborgd.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende soorten ontvangers:

 • Bedrijven van de HYMH-groep, geautoriseerde distributeurs en dealers, externe dienstverleners en partners die ons diensten voor gegevensverwerking bieden (bijvoorbeeld om de levering van diensten te ondersteunen of om ondersteuning bij de levering, functionaliteit of verbetering van de beveiliging en werking van onze website te bieden), of anderen die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven
 • Bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen, wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) vanwege geldende wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of ( iii) om uw essentiële belangen of die van een ander te beschermen
 • Potentiële kopers (en dier agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat deze uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring
 • Elke andere persoon wanneer wij een rechtmatige reden hebben om de openbaarmaking toe te staan (bijvoorbeeld uw toestemming)
Persoonsgegevens veilig houden, opslaan en verwijderen

We gebruiken geschikte technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens.Specifieke maatregelen die we gebruiken omvatten:

 1. Het gebruik van https voor deze websites
 2. Toegangscontrole tot onze systemen
 3. Fysieke toegangscontroles voor locaties waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
 4. Personeelsbeleid, procedures en training voor werknemers die persoonsgegevens moeten verwerken
 5. Informatie over potentiële klanten van leveranciers die aan de AVG voldoen
 6. Website-encryptie

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij een bestaande relatie met u hebben en/of een rechtmatige bedrijfsvereiste om de informatie te bewaren en wanneer vereist door de geldende wetgeving. Over het algemeen betekent dit dat we uw gegevens alleen bewaren zolang deze relevant en bruikbaar zijn voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld en zolang er een rechtmatige bedrijfsvereiste is om ze te bewaren. De bewaarperiodes voor gegevens zijn te vinden in ons bewaarschema. Neem contact met ons op voor meer informatie over het bewaarschema.
Als we geen blijvende, rechtmatige, bedrijfsmatige reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dan zullen we de gegevens verwijderen of anoniem maken of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Recht van toegang tot persoonsgegevens

HYMH neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn en u kunt, onderhevig aan plaatselijke wetgeving, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om deze te corrigeren en/of te verwijderen. Het recht van toegang tot uw persoonsgegevens kan zijn beperkt of gelimiteerd door plaatselijke wetgeving. Dergelijke beperkingen omvatten wettelijk privilege of de persoonsgegevens bevatten persoonsgegevens van een derde.
U kunt als volgt contact met HYMH opnemen bij kwesties met betrekking tot privacy en uw persoonsgegevens:

EMEA NOORD- EN MIDDEN-AMERIKA
Data Protection Compliance Executive Attn: Privacy - Legal Department
Hyster-Yale UK Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Centennial House 1400 Sullivan Drive
4.5 Business Park GREENVILLE, NC 27836
FRIMLEY ENGLAND GU16 7SG VS
  +1 (252) 888 455-6311
AZIË-PACIFIC  
Associate General Counsel – JAPIC/Privacy E-mail: privacypolicy@hyster-yale.com
Hyster-Yale Group, Inc.  
4000 NE Blue Lake Road  
FAIRVIEW, OR 97024, VS  

 

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of over toegang tot uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande informatie of via e-mail op privacypolicy@hyster-yale.com.

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. In deze privacyverklaring staat de datum van het document vermeld.
Deze privacyverklaring beschrijft hoe we met persoonsgegevens omgaan. Bij inconsistentie tussen de Engelstalige versie van deze privacyverklaring en de vertaling ervan in een andere taal (waar aanwezig), geldt het Engelstalige document.
Ingangsdatum beleid: mei 2018
Beleid laatst bekeken: augustus 2021

Bijlage 1 – Privacymelding – Europees Economisch Gebied & Verenigd Koninkrijk

Definities:
"Gegevensbeschermingswetgeving" betekent:

 1. Wanneer de AVG-wetgeving voor het Verenigd Koninkrijk van toepassing is, gelden de wetten van het Verenigd Koninkrijk of een deel van het Verenigd Koninkrijk.
 2. Wanneer de AVG-wetgeving voor de EU van toepassing is, gelden de wetten van de EU of een lidstaat van de EU.
 3. De Data Protection Act 2018 en alle nationale wetgeving in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wanneer de AVG niet meer direct van toepassing in het Verenigd Koninkrijk zijn, inclusief zonder beperking de AVG zoals omgezet in de nationale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.
 4. De verordeningen betreffende privacy en elektronische communicatie (EU-richtlijn) 2003 (SI 2003/2426), en nationale en secundaire wetgeving voor invoering van de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (Richtlijn 2002/58/EC) (zoals aangepast).
 5. Alle andere gegevensbeschermingswetgeving, verordeningen, advies en praktijkcodes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in elk geval zoals van tijd tot tijd aangepast, vervangen, bijgewerkt en/of aangevuld.

Als u uit het Europese Economische Gebied (“EEA”) en/of het Verenigd Koninkrijk komt, dan is onze juridische basis voor het verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. Deze bijlage is van toepassing op personen die geen werknemer- of HR-relatie met HYMH hebben. Bekijk voor meer informatie over de manier waarop HYMH persoonsgegevens van potentiële werknemers van HYMH verwerkt, de privacymelding voor kandidaten van HYMH op https://hyster-yalecareers.com/emea-candidate-privacy-notice.

1. Speciale gegevenscategorieën


We kunnen speciale gegevenscategorieën verzamelen waarvoor meer bescherming nodig is. Dit zijn persoonsgegevens die het volgende openbaar maken of bevatten: raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, seksleven of seksuele geaardheid.
We kunnen het volgende verzamelen, opslaan en gebruiken, en dit kan speciale gegevenscategorieën omvatten of als dusdanig worden beschouwd (zoals hierboven gedefinieerd):

 • Achtergrondinformatie
 • Biometrische informatie (een bijvoorbeeld duimafdruk)
 • Resultaten van lichaamstemperatuurmetingen

2. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens


We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze relatie met u mogelijk te maken en te beheren, en om aan onze wettelijke, nalevings- en regelgevende verplichtingen te voldoen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om rechtmatige belangen van onszelf en die van derden na te streven, mits uw belangen en fundamentele rechten niet tegenstrijdig met deze belangen zijn.
De redenen waarom wij of een gecontracteerde derde partij uw persoonsgegevens verwerken, worden vermeld in Tabel 1 hieronder.
Sommige doeleinden voor het verwerken van gegevens zullen elkaar overlappen en er kunnen meerdere doeleinden zijn die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen.

Tabel 1. Categorieën, doel en juridische basis voor verwerking:

Types gegevens Doeleinden voor verwerking Juridische basis voor verwerking
Klanten, dealers en leveranciers    
 • Identiteit:
 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres)
 • Identiteit van gebruikers van onze producten
 • Naam en contactgegevens klant, en gegevens over verkoop en service met derden
 • Identiteit van verkoopvertegenwoordigers van dealers, hun verkoopdoelen, prestaties
 • Telemetriegegevens (zoals gebruikers-ID's, inclusief kaartnummer, personeelsnummer, bewakingsgegevens gebruiker/voertuig en trainingsrecords van werknemers en gebruiksgegevens van apparaten
 • Opnames van algemene vergaderingen
 • Streaming en opname van trainings-, service- en diagnosesessies in verband met onze producten en diensten
 • Resultaten van lichaamstemperatuurmetingen
 • Gegevens over contacttracering
 • Afbeeldingen
 • Profilering/lead scoring van openbare en/of particuliere bedrijven
 • Factuurgegevens (gegevens bankrekeningen, ontvangst facturen, informatie over uw verblijfplaats)
 • Kredietcontroles en controles van financiële gegevens
 • IP-adressen
 • Geografische locatie
 • Webbeacons,
 • cookies en pixels
 • Gegevens over profilering en tracking (inclusief bewaking van online gedrag en tracking van e-mails)
 • Gegevensanalyse van het gebruik van websites en browser
 • Berichten op sociale media
 • Online gegevens ophalen
 • Aanmelden als nieuwe klant/dealer/leverancier
 • Communicatie met u mogelijk maken
 • Training en ondersteuning bieden voor onze producten en diensten
 • Onze relatie met u onderhouden, en de verkoop en dienstverlening van onze producten te vergemakkelijken
 • Telemetrie- en contacttracingdiensten leveren
 • Verbeterde verkoop door onze dealers mogelijk maken
 • Marketing-, communicatie- en promotiedoeleinden
 • Prijsvragen, enquêtes
 • Ons bedrijf en onze website beheren en beschermen (waaronder aanmelden, problemen oplossen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)
 • Toegang tot diensten van derden via onze website bieden
 • Promotie, koop en verkoop van goederen of diensten beheren bij gebruik van online platformen en sites
 • Overtredingen van de wet of ander beleid van Hyster-Yale onderzoeken

 

 • Orders verwerken, export beheren en controles uitvoeren
 • Kredietwaardigheid en evaluatiepotentieel beoordelen om een relatie met u aan te gaan
 • Financiële transacties en beheer mogelijk maken, en auditdoeleinden
 • Voldoen aan nalevingsverplichtingen (zoals antiwitwasprocedures, controleren op sanctielijsten)
 • Beheer van onze IT-systemen en diensten aanbieden
 • Marketing-, communicatie- en promotiedoeleinden
 • Verbetering van producten, diensten en verkoopcijfers
 • Verbetering van de ervaring van klanten, dealers en leveranciers
 • De doeltreffendheid van reclame beter bepalen en online content verbeteren
 • Het effect van communicatie via e-mail en gebruik van de website volgen voor een verbeterde gebruikerservaring en vanwege promotiedoeleinden.
 • Uitvoering van een contract met u
 • Rechtmatige belangen
 • Verwerking is noodzakelijk voor het algemeen belang vanwege de volksgezondheid
 • Toestemming (voor afbeeldingen die voor promotiedoeleinden worden gebruikt)

 

 • Uitvoering van een contract
 • Naleving van wettelijke vereisten
 • Rechtmatige belangen (voor beheer van de relatie)
 • Toestemming
Bezoekers aan onze faciliteiten    
 • Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres)
 • Afbeelding (foto, CCTV-video)
 • Maatregelen vanwege de gezondheid en veiligheid
 • Voorkoming en detectie van criminaliteit of ander wangedrag: overige doeleinden voor veiligheid en risicobeheer
 • Naleving van wettelijke vereisten: rechtmatige belangen (veiligheid en beveiliging)
Abonnees van marketingberichten    
 • Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (zoals e-mail) en voorkeuren
 • U informeren over producten, diensten, promoties en activiteiten
 • Rechtmatige belangen (communicatie over gerelateerde producten en diensten)
 • Toestemming
Sollicitanten – Zie de Privacymelding voor sollicitanten van HYG EMEA https://hyster-yalecareers.com/emea-candidate-privacy-notice/    

 

3. Wat is de wettelijke basis waarop HYMH uw persoonsgegevens verwerkt?


We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. Over het algemeen gebruiken we een van de volgende redenen om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Wanneer we een contract met u uitvoeren dat van kracht wordt of is.
 • Wanneer noodzakelijk vanwege onze rechtmatige belangen (of die van een derde) en uw belangen, en fundamentele rechten deze belangen niet overstijgen.
 • Wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in de volgende situaties (wat minder waarschijnlijk is):
  • Wanneer we uw belangen (of die van iemand anders) moeten beschermen
  • Wanneer dit nodig is vanwege het algemeen belang of vanwege officiële doeleinden
  • Wanneer we van tevoren uw toestemming hebben gekregen (dit wordt alleen gebruikt voor vrijwillige verwerking van gegevens en niet voor noodzakelijke of verplichte verwerking)

4. Hoe gebruiken we speciale categorieën van persoonsgegevens?


We gebruik speciale categorieën persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Informatie met betrekking tot biometrische gegevens, om gebruikers te identificeren of te verifiëren en waar nodig voor toegangscontroledoeleinden
 • Voor strafbladonderzoek, gezondheids- en veiligheidscontroles en juistheidscontroles voor onze klanten en leveranciers
 • Gegevens van achtergrondcontroles, gezondheids- en medische gegevens - voor het beoordelen van potentiële kandidaten voor HYG en voor continue dienstverband- en nalevingsdoeleinden

Minder vaak verwerken we deze gegevens waar nodig in verband met juridische claims of waar nodig om uw belangen (of die van iemand anders) te beschermen en u niet in staat bent om uw toestemming te geven of wanneer u deze gegevens al openbaar hebt gemaakt. We kunnen deze gegevens ook verwerken bij rechtmatige bedrijfsactiviteiten met de juiste waarborgen.

5. Wanneer wordt geautomatiseerde besluitvorming gebruikt?


HYMH gebruikt geautomatiseerde besluitvorming met juridisch effect met betrekking tot individuen of iets met een vergelijkbaar effect niet regelmatig en systematisch. HYMH kan automatische besluitvorming gebruiken voor bepaalde kredietcontroles en marketinganalyses.
Onder de AVG en/of gegevensbeschermingswetgeving in het Verenigd Koninkrijk (en onderhevig aan plaatselijke wetgeving) hebt u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming waarbij uw persoonsgegevens worden gebruikt.

6. Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet geeft?

Als u bepaalde gegevens niet geeft wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract met u (bijvoorbeeld u betalen of u een product leveren) mogelijk niet uitvoeren of kunnen we niet aan onze juridische of wettelijke verplichtingen voldoen.

7. Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, met name voor marketing en reclame. We kunnen uw identiteit, contactgegevens, technische gegevens zoals tracktechnologie, gebruik, locatie en profielgegevens gebruiken om een beeld te krijgen van wat u volgens ons wilt of nodig hebt, of wat interessant voor u kan zijn. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (dit noemen we marketing).
U ontvangt marketingberichten van ons als we geloven dat onze producten interessant voor u zijn, of omdat u bepaalde informatie bij ons hebt aangevraagd of omdat u producten van ons hebt gekocht en u ervoor hebt gekozen om deze berichten te blijven ontvangen.
U kunt deze marketingberichten van ons of derden stoppen door te klikken op de link "Uitschrijven" in de e-mails met marketingberichten. Of u kunt contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens onder "Recht van toegang tot persoonsgegevens".
Wanneer u ervoor kiest om deze marketingberichten niet meer te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die we ontvangen door de aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, ervaringen in producten/diensten of andere transacties.

8. Cookies


We kunnen diverse technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld cookies en vergelijkbare tracktechnologie, zoals pixels en webbeacons. Deze webbeacons volgen bepaald gedrag (zoals of de e-mail is verzonden en geopend, en of er op links in de e-mail is geklikt). Sommige verzamelde gegevens zijn bedoeld voor het detecteren van surfpatronen en geografische locatie bij benadering om de gebruikerservaring te verbeteren. Ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën wordt uitgebreid behandeld in ons cookiebeleid: https://www.hyster-yale.com/cookie-policy/default.aspx.

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of om te waarschuwen wanneer websites cookies instellen of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, kunnen bepaalde delen van deze website niet toegankelijk zijn of niet goed werken.

9. Wat als het doeleinde voor het verwerken verandert?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijze bepalen dat we deze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden niet tegenstrijdig is met het oorspronkelijke doeleinde.
Let op: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw wetenschap of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk is vereist of toegestaan.

10. Uw persoonsgegevens met derden delen


We vereisen van alle derde partijen dat ze veilig omgaan met uw persoonsgegevens en dat ze deze behandelen in overeenstemming met de wet. We kunnen niet toestaan dat externe serviceproviders uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Ze mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. We kunnen uw persoonsgegevens met derden onder de volgende omstandigheden delen:

Partijen Categorie Doeleinde
Derden Leveranciers van technische en productgerelateerde diensten Rechtmatig zakelijk belang.
  Een overgenomen entiteit van HYMH of een van de dochterondernemingen Rechtmatig zakelijk belang. Rechtmatig zakelijk belang.
  Wetshandhavings- of regelgevende instanties Voor wettelijke naleving, bijvoorbeeld vanwege dienstverband, sociale zekerheid, belastingwetgeving en claims.
  Dochterondernemingen, gerelateerde entiteiten en filialen van HYMH Rechtmatige bedrijfsbelangen:    voor wettelijke naleving, bijvoorbeeld vanwege dienstverband, sociale zekerheid, belastingwetgeving en claims; en                           voor uitvoering van een contract met u.

 

11. Internationale overdracht (buiten de Europese Unie)


We kunnen uw persoonsgegevens buiten het EEA overdragen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door werknemers buiten het EEA die voor HYMH of voor serviceproviders van derden werken. Wanneer we uw persoonsgegevens buiten het EEA overdragen, zorgen wij voor dezelfde mate van bescherming als onder de AVG voor het Verenigd Koninkrijk en de EU, en wanneer u toestemming voor de overdracht hebt gegeven.

12. Uw persoonsgegevens beschermen

We hebben de benodigde beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en de juiste bescherming voor het risico te bieden, inclusief maatregelen die moeten voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren raken of op een niet-geautoriseerde manier wordt gebruikt, iemand zonder autorisatie toegang tot uw gegevens krijgt, of deze wijzigt of openbaar maakt. Meer informatie over deze maatregelen is op verzoek beschikbaar. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en andere derden die deze gegevens nodig hebben om hun werk te doen.
We hebben procedures ingevoerd die in werking treden wanneer er inbreuk op gegevensbescherming wordt vermoed, en u en eventueel van toepassing zijnde instanties worden op de hoogte gesteld van een vermoedelijke inbreuk wanneer we wettelijk hiertoe verplicht zijn.

13. Het bewaren van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang nodig vanwege de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, inclusief de doeleinden voor naleving van wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige en rapportagevereisten. Uw persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard als de kans van een claim of rechtszaak waarbij u betrokken bent aanwezig is.
In ons beleid voor het bewaren van gegevens staat meer informatie over de bewaarperiodes voor diverse aspecten van uw persoonsgegevens. Bij het bepalen van de juiste bewaarperiode van persoonsgegevens houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door niet-geautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen realiseren, en de geldende wettelijke vereisten.

14. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens


Onder bepaalde omstandigheden hebt u wettelijk het recht op het volgende:

 • Verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens (meestal "toegangsverzoeken van betrokkenen " genoemd). Onderhevig aan bepaalde criteria en de AVG/gegevensbeschermingswetgeving in het Verenigd Koninkrijk kunt u vragen om een kopie van uw persoonsgegevens en controleren of wij deze op een wettelijke manier verwerken.
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens die wij van u hebben worden gecorrigeerd.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen of wij uw persoonsgegevens wissen of verwijderen, waarbij er geen juridische of andere reden is om deze gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u uw recht hebt uitgeoefend om hiertegen bezwaar te maken (zie hieronder).
 • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens waarbij we vertrouwen op rechtmatige belangen (of die van een derde) en iets in uw specifieke situatie ervoor zorgt dat u om deze reden bezwaar tegen verwerking hebt. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen als wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketing.
 • Verzoek om restrictie van verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens van u te onderbreken, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de nauwkeurigheid ervan of de reden voor verwerking vaststellen.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan derden.
 • Een klacht indienen bij de toepasselijke toeziende instantie met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw recht(en) wilt uitoefenen zoals hierboven vermeld, kunt u dat doen door contact met ons op te nemen via:
E-mail: privacypolicy@hyster-yale.com
Bij uw verzoek moet u aangeven welke gegevens of informatie u verzoekt, of welk recht u wilt uitoefenen, zodat wij tijdig kunnen reageren.
U hoeft niets te betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). Maar we kunnen een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek om toegang ongegrond of buitensporig is. We kunnen het verzoek onder dergelijke omstandigheden ook weigeren.

15. Wat hebben we van u nodig?


We kunnen u om specifieke informatie vragen zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen en uw recht tot toegang tot persoonsgegevens (of de uitoefening van andere rechten) kunnen controleren. Dit is een beveiligingsmaatregel die ervoor moet zorgen dat uw persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan personen die niet gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen voor meer informatie over uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

16. Wijzigingen aan dit document

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring en deze bijlage op elk moment bij te werken en we zullen u van bijgewerkte documenten voorzien bij grote veranderingen in de documenten. We kunnen u regelmatig ook op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Ingangsdatum beleid: mei 2018
Beleid laatst bekeken: juni 2021

Bijlage 2 – Privacybeleid – Californië

Ingangsdatum: januari 2021
Laatst herzien op: juni 2021
Dit Privacybeleid voor inwoners van Californië is een aanvulling op de informatie in de Privacyverklaring en is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de staat Californië wonen ("consumenten" of "u"). We nemen deze verklaring aan om aan de California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA") te voldoen en eventuele begrippen in de CCPA hebben dezelfde betekenis zoals ze in dit beleid worden gebruikt.
Waar vermeld in dit beleid stelt de CCPA persoonsgegevens vanwege schriftelijke of mondelinge communicatie tussen twee bedrijven ("B2B-persoonsgegevens") tijdelijk vrij van een aantal vereisten.

1. Uw rechten en keuzes


De CCPA biedt consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. In dit deel worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt er uitgelegd hoe u deze rechten kunt laten gelden.

2. "Right to know" (recht op kennis) en gegevensportabiliteit

U hebt het recht om te verzoeken dat we bepaalde informatie openbaar maken over u, en over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens in de afgelopen twaalf maanden ("right to know"). Wanneer we uw verzoek ontvangen en uw identiteit bevestigen (zie "Uw "right to know" of recht op verwijdering uitoefenen" hieronder), maken we het volgende bekend:

 • De categorieën van persoonsgegevens die we over u hebben verzameld
 • De categorieën van bronnen van persoonsgegevens die we over u hebben verzameld
 • Ons bedrijfs- of commerciële doeleinde voor het verzamelen of verkopen van die persoonsgegevens
 • De categorieën van derden met wie we die persoonsgegevens delen
 • Als we uw persoonsgegevens vanwege bedrijfsmatige redenen hebben verkocht of bekendgemaakt, dan zijn er twee aparte lijsten met daarin:
  • verkopen, met de categorieën van persoonsgegevens die elke categorie ontvanger heeft gekocht; en
  • openbaarmaking voor bedrijfsdoeleinden, met de categorieën van persoonsgegevens die elke categorie ontvanger heeft verkregen; en
 • de specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld (ook een verzoek om gegevensoverdracht genoemd).

We maken geen gegevens bekend in verband met "right to know" of gegevensportabiliteit voor B2B-persoonsgegevens.

3. Recht tot verwijdering


U hebt het recht om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld en hebben bewaard, verwijderen, onderhevig aan behalve uitzonderingen ("right to know"). Wanneer we uw verzoek ontvangen en uw identiteit bevestigen (zie "Uw "right to know" of recht op verwijdering uitoefenen" hieronder), beoordelen wij uw verzoek om te zien of er een uitzondering geldt waardoor we de gegevens mogen bewaren. We kunnen uw verzoek om verwijdering weigeren als het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor ons of onze serviceprovider(s) in verband met het volgende:

 1. Het uitvoeren van de transactie waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, een product of dienst die u hebt gevraagd leveren, maatregelen nemen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht binnen de context van onze bedrijfsrelatie met u, aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of productterugroeping uitgevoerd in overeenstemming met nationale wetgeving voldoen of op een andere manier ons contract met u naleven.
 2. Beveiligingsincidenten detecteren, beschermen tegen schadelijke, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, of de verantwoordelijken voor dergelijke activiteiten vervolgen.
 3. Producten debuggen voor het bepalen en herstellen van fouten die de bestaande bedoelde functionaliteit belemmeren.
 4. Uw recht op vrije meningsuiting uitoefenen, de rechten van een andere consument waarborgen voor het uitoefenen van zijn of haar recht op vrije meningsuiting of een ander wettelijk recht uitoefenen.
 5. Naleving van de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
 6. Deelnemen aan openbaar of intercollegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het openbaar belang met betrekking tot alle andere geldende ethische en privacywetgeving, waarbij het verwijderen van de informatie er waarschijnlijk voor zorgt dat de uitvoering van het onderzoek onmogelijk wordt of ernstig wordt belemmerd, als u eerder geïnformeerde toestemming hebt verleend.
 7. Uitsluitend intern gebruik mogelijk maken dat redelijk overeenkomt met de verwachtingen van de consument gebaseerd op uw relatie met ons.
 8. Naleving van wettelijke verplichtingen.
 9. Andere interne, wettelijke manieren van gebruik van die gegevens die compatibel zijn met de context waarin u deze geeft.

We zullen persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen en anonimiseren wanneer deze gegevens niet onder een van deze uitzonderingen vallen en we zullen onze serviceproviders instrueren om hetzelfde te doen.
We bieden deze rechten op verwijdering niet voor B2B-persoonsgegevens.

4. Uw "right to know" of recht op verwijdering uitoefenen


Als u uw "right to know" of recht op verwijdering wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven, kunt u een verzoek indienen:

 • via het gratis telefoonnummer 888 455-6311;
 • via e-mail op privacypolicy@hyster-yale.com; of
 • via onze website: https://www.hyster-yale.com.

Geef aan dat u een verzoek doet in verband met de CCPA door dit bij elke oproep te vermelden of zet CCPA in het onderwerp van elke e-mail die u ons stuurt.
Alleen u of iemand die is gemachtigd om namens u te handelen kan een verzoek indienen om uw "right to know" of recht op verwijdering uit te oefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.
U mag een verzoek voor "right to know" slechts twee keer in de twaalf maanden indienen. Uw verzoek voor het uitoefenen van uw "right to know" of recht op verwijdering moet voldoende informatie bevatten om ons redelijkerwijze in staat te stellen om te verifiëren dat u de persoon bent waarover we persoonsgegevens hebben verzameld of uw gemachtigde vertegenwoordiger.
We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonsgegevens geven als we uw identiteit of uw machtiging om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en uw persoonsgegevens niet kunnen bevestigen.
U hoeft geen account bij ons aan te maken om een verzoek in te dienen voor het uitoefenen van uw "right to know" of recht op verwijdering.
We gebruiken alleen persoonsgegevens die in het verzoek worden vermeld om de identiteit of machtiging van de aanvrager te verifiëren.

5. Reactietijd en -methode

We bevestigen de ontvangst van uw verzoek binnen tien (10) werkdagen. Als u binnen deze tien werkdagen geen reactie van ons ontvangt, bel ons dan op het gratis nummer 888 455-6311 of stuur nog een e-mail naar privacypolicy@hyster-yale.com; geef daarbij aan dat het om een opvolgingsverzoek gaat.
We proberen om zo veel mogelijk binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst op verifieerbare verzoeken van consumenten te reageren. Als we meer tijd nodig hebben (tot nog eens 45 dagen), laten wij u schriftelijk de reden hiervoor en de extra tijd weten.
Als u een account bij ons hebt, sturen wij onze schriftelijke reactie naar die account. Als u geen account bij ons hebt, sturen wij onze schriftelijke reactie via post of elektronisch, welke van de twee u het liefst hebt.
Eventuele openbaarmakingen door ons gelden alleen voor de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het moment dat we uw verzoek ontvingen. In onze reactie zullen we, indien van toepassing, uitleggen waarom we niet aan een verzoek kunnen voldoen.
We vragen geen vergoeding voor het verwerken van of reageren op uw verifieerbare consumentenverzoek, tenzij dit buitensporig, repetitief of klaarblijkelijk ongegrond is. Als we bepalen dat er een vergoeding voor het verzoek moet worden gevraagd, vertellen wij u hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen en geven wij u een schatting van de kosten voordat we uw verzoek inwilligen.

6. Recht van aan- en afmelden voor de verkoop van persoonsgegevens

U hebt op elk moment het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te verkopen (het rechten van afmelden). HYMH verkoopt geen persoonsgegevens van consumenten voor financiële compensatie. We kunnen uw contactgegevens echter wel aan onze geautoriseerde HYMH-dealers, filialen of dochterondernemingen geven, zoals vermeld in onze privacyverklaring.

7. Non-discriminatie


We zullen u niet discrimineren vanwege het uitoefenen van uw CCPA-rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA zullen wij het volgende niet doen:

 • U producten of diensten weigeren
 • Producten of diensten voor verschillende prijzen aanbieden, inclusief het geven van kortingen of andere voordelen, of opleggen van sancties
 • U producten of diensten van een andere kwaliteit bieden
 • Suggereren dat u een andere prijs voor producten of diensten of een ander kwaliteitsniveau van goederen of diensten krijgt

8. Andere privacyrechten voor Californië

De wet "Shine the Light" in Californië (Civil Code Section § 1798.83) zorgt dat gebruikers van onze website die in Californië wonen bepaalde informatie kunnen opvragen over onze openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden voor directe marketing. U kunt een dergelijk verzoek via e-mail indienen via privacypolicy@hyster-yale.com of ons schrijven via:

Attn: Privacy – Legal Department
Hyster-Yale Group, Inc.
1400 Sullivan Drive
Greenville, NC 27836

9. Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om op elk moment of naar ons eigen goeddunken ons privacybeleid aan te passen. Wanneer we ons privacybeleid wijzigen, plaatsen we de bijgewerkte melding op de website en werken we de ingangsdatum van de melding bij. Als u onze website blijft gebruiken nadat de wijzigingen bekend zijn gemaakt, betekent dit dat u deze veranderingen accepteert.
Als u dit beleid door een beperking in een ander formaat wilt zien, kunt u op een van de bovenstaande manieren contact met HYMH opnemen.

Schema A – Lijst van datacontrollers/juridische entiteiten HYMH

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Hyster-Yale Group, Inc.
Hyster-Yale Mexico, S.A. de C.V.
Hyster-Yale Canada ULC
Hyster-Yale Brasil Empilhadeiras Ltda
Hyster-Yale Lift Trucks India Private Limited
Hyster-Yale Nederland B.V.
Hyster-Yale Lift Trucks Singapore Pte. Ltd.
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale Asia – Pacific Pty Ltd.
Hyster-Yale Asia-Pacific Pte. Ltd.
Hyster-Yale UK Limited
Hyster-Yale France S.A.R.L.
Hyster-Yale UK Pension Co. Limited
Hyster-Yale Deutschland GmbH
HYG Financial Services Inc.
G2A
Yale SLT Fordertechnik GmbH
Nuvera Fuel Cells, LLC

Entiteiten met regio-/landspecifieke privacyverklaringen (zie hiervoor de website van de betreffende entiteit)

Bolzoni S.p.A.
Bolzoni Italia SRL - E
Bolzoni Auramo BV
Bolzoni Auramo AB
Bolzoni Auramo Polska SP ZOO
Bolzoni S.A.R.L
Meyer GmbH
Shanghai Hyster Forklift Ltd.
Maximal Forklift (Zhejiang) Co., Ltd.
Hyster – Yale Maximal Forklift (Zhejiang) Co. Ltd
Bolzoni Auramo (Wuxi) Forklift Truck Attachment Co Ltd
Bolzoni (Hebei) Forks
Nuvera Fuel Cells (Zhejiang) Company Limited