Yale Vision

Cung cấp tầm nhìn 20/20 đối với việc vận hành với Yale Vision

Dữ liệu xe nâng từ xa tính theo thời gian thực cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động hàng ngày của đội xe để các đội có thể làm việc thông minh hơn