รถลากจูง

รถลากจูงของ Yale® สำหรับการขนส่งในทางราบทั้งระยะทางสั้นและระยะไกล